Essay about Pag-aanunsiyo -- Kaugnay em Literatura

Pag-aanunsiyo - Kaugnay na Hojarasca

Advertisers like other businessmen have a social responsibility to the open public they seek to serve. They must not take advantage of and riding on the weakness of gullible consumers in their desire to boost sales of goods and, accordingly, the business profits. Any kind of untruthful advertising is underhanded, immoral, and unfair to society. Therefore, there is a pressing need for the observance of ethics and ethical guidelines on the part of the advertisers.

-Miranda, Gregorio H., Advertising

Ang mga anunsiyo ay nakikita natin kahit saan tayo magpunta: sa telebisyon, social fear kalye, sa dyaryo by kahit social fear radyo. Ito ay isang bagay em ating nakasanayan na. Masasabi natin na ito ay naging bahagi na ng ating pamumuhay, kung kaya't marami ang maaaring maidudulot nito social fear lipunan.

Dahil sa impluwensiyang kayang ibigay ng mga advertisements, kinakailangang magkaroon ng etiko sa pag-aanunsiyo. Mahalaga ito sapagkat malaki ang maitutulong nito sa pag-unlad ng ating lipunan. Social fear pagpapakita ng mga patalastas na moral at kaayaaya sa paningin ng madla, mababago nito ang mga 'di magandang ugali ng tao. Ang mga anunsiyo ay hindi dapat gamiting kasangkapan upang makalamang social fear mga mamimili. Hindi meraih inaabuso ang kapangyarihan ng pag-aanunsiyo sapagkat masama ang mga epekto nito social fear ating lipunan. Dapat magkaroon ng katotohanan sa mga impormasyong ibinibigay ng mga patalastas upang hindi masira ang imahe ng isang produktong binebenta dahil lamang sa maling pag-aanunsiyo. Ang mga anunsiyo ay 'di dapat magkaroon ng pagtukoy sa ibang kumpanya u produkto sa kadahilanan bist du maaaring makasira sa negosyo ng kumpanyang tinutukoy. Meraih alisin to iwasan ang pakikipag-kompetensiya sa anunsiyo dahil maaaring malagay sa alanganin ang mga negosyo.

Ang anunsiyo ay isang paglilingkod sa mga mamimili drauguol? na rin sa industriya, pangangalakal for sa pampublikong ekonomiya. Ito ay dapat ikarangal sapagkat malaking tulong ang naibabatid nito sa ating lipunan kaya hindi natin dapat kalimutan ang mga prinisipyo ng...